Εκτύπωση

Δημοσίευση της απόφασης μακρο-προληπτικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον καθορισμό του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Μαρτίου 2017

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα την απόφαση μακρο-προληπτικής πολιτικής της ΚΤΚ για τον καθορισμό του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με τον περί Μακρο-προληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμο, 2015, έχοντας λάβει υπόψη τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με την καθοδήγηση για τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας (ΕΣΣΚ/2014/1).

Πατήστε εδώ.