Εκτύπωση

Δημοσίευση Διοικητικής Κύρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 102 των περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμων του 2018 έως 2019

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 25 των περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμων του 2018 έως 2019, στις 30 Αυγούστου 2021 αποφάσισε, κατόπιν δέουσας έρευνας, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (€51.000), στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Η απόφαση αυτή αφορά μη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 95 και τα εδάφια (2), (4) και (5) του άρθρου 97 των περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμων του 2018 έως 2019.