Εκτύπωση

Επιστολή Ηροδότου για βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις και διαφάνεια στις χρεώσεις

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), Κωνσταντίνος Ηροδότου απέστειλε σήμερα επιστολή στα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ), καθώς και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ), με θέμα την υποβοήθηση των βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων και τη διαφάνεια στις χρεώσεις για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ο κ. Ηροδότου καλεί όλους τους Ανώτατους Εκτελεστικούς Διευθυντές των ΑΠΙ που λειτουργούν στη Δημοκρατία και όλους τους Εκτελεστικούς Διευθυντές/ Εκτελούντες Χρέη Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή των ΕΕΠ, να υποβοηθήσουν στην ολοκλήρωση βιώσιμων αναδιαρθώσεων, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και χωρίς καθυστερήσεις, παραπέμποντας σε σχετικές εγκυκλίους που τους είχε αποστείλει στις 31 Μαρτίου 2020, 24 Απριλίου 2020 και 6 Απριλίου 2020 αντίστοιχα, καθώς και στην επιστολή ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2021 προς τα ΑΠΙ, η οποία είχε κοινοποιηθεί και προς τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών μελών του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Στην επιστολή Ηροδότου, τονίζεται ότι, στις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων 18 μηνών και σε συνάρτηση με το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί, η επίτευξη έγκαιρων και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, καθώς και η επαναφορά των βιώσιμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε ομαλή δραστηριότητα, αποβαίνουν σε όφελος της οικονομίας και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Προς τούτο, η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς τους δανειολήπτες με σκοπό την επίτευξη όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικής, δίκαιης και εποικοδομητικής διαπραγμάτευσης αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα.

Σημειώνεται ότι τόσο η ΚΤΚ όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), έχουν λάβει σειρά μέτρων ώστε να υποβοηθήσουν τις τράπεζες να προβούν έγκαιρα στις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις, για στήριξη των βιώσιμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών και κατά συνέπεια, της οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολό της. Αναμένεται ότι τα ΑΠΙ θα ανταποκριθούν με ταχύτητα προσφέροντας βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, εκεί που χρειάζεται, εκμεταλλευόμενες τις προσωρινές κεφαλαιακές χαλαρώσεις που τους έχουν παραχωρηθεί.

Ο Διοικητής στην επιστολή του αποδίδει ύψιστη σημασία αναφορικά με τη διαφάνεια στις χρεώσεις, επαναλαμβάνοντας το σχετικό περιεχόμενο της επιστολής ημερομηνίας 24 Απριλίου 2020, με το οποίο είχε γίνει υπενθύμιση των υποχρεώσεων των ΑΠΙ για έγκαιρη, πλήρη και ακριβή ενημέρωση των καταναλωτών/δανειοληπτών, οι οποίες πηγάζουν από το άρθρο 3 του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

Στην επιστολή Ηροδότου, υπενθυμίζεται, επίσης, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας και αναφέρονται οι κύριοι στόχοι του Κώδικα, συνοπτικά, ως ακολούθως:

- Να καθοδηγήσει την επικοινωνία και τη συναλλαγή των ΑΠΙ και ΕΕΠ, καθώς και των δανειοληπτών προς την επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας,

- Να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των ΑΠΙ και ΕΕΠ, καθώς και των δανειοληπτών για να καταστεί αποτελεσματική η διαχείριση των καθυστερήσεων,

- Να διασφαλίσει ότι τα ΑΠΙ και ΕΕΠ παρέχουν επαρκή ενημέρωση και πλήρη επεξήγηση στους δανειολήπτες σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις καθυστερήσεις και την αναδιάρθρωση.

Καταληκτικά, σημειώνεται η υποχρέωση εφαρμογής από τα ΑΠΙ και ΕΕΠ των Κατευθυντήριων Γραμμών αναφορικά με τον χειρισμό παραπόνων, οι οποίες εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το 2018.

 

Οι επιστολές Ηροδότου προς ΑΠΙ και ΕΕΠ αυτούσιες πιο κάτω:

Εγκύκλιος Επιστολή προς ΠΙ: Βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις και διαφάνεια - 30 Σεπτεμβρίου 2021

Εγκύκλιος Επιστολή προς ΕΕΠ: Βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις και διαφάνεια - 30 Σεπτεμβρίου 2021