Εκτύπωση

Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προσδιόρισε την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Eurobank Cyprus Ltd, την RCB Bank Ltd, την Astrobank Ltd και την Αlpha Bank Cyprus Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους. Το μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ως ανακοινώθηκε από την ΚΤΚ στις 10 Απριλίου 2020, με το πιο πάνω μέτρο, αποφασίστηκε επίσης η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της σταδιακής εισαγωγής του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII κατά 12 μήνες, απελευθερώνοντας από την 1η Ιανουαρίου 2021 πρόσθετα κεφάλαια ύψους €90 εκατομμυρίων περίπου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία COVID-19 και στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος. 

Ο πιο κάτω σύνδεσμος περιέχει περαιτέρω πληροφορίες.

Πατήστε εδώ.