Εκτύπωση

Πρωτοβουλία Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για επιτάχυνση τραπεζικών εργασιών

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022

 

Διαγωνισμός για ψηφιακή λύση ταυτοποίησης στοιχείων τραπεζικών πελατών

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) με σκοπό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κυπριακού τραπεζικού συστήματος με γρήγορες, ευέλικτες, αξιόπιστες και αποδοτικές τραπεζικές υπηρεσίες, η ΚΤΚ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για ψηφιακή λύση ταυτοποίησης στοιχείων τραπεζικών πελατών. Ο διαγωνισμός αφορά την επιλογή της πλέον συμφέρουσας οικονομικά τεχνικής λύσης για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων πελατών (“Client Digital On-boarding & Reviewing”). Στόχος είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας συλλογής, ταυτοποίησης και επικαιροποίησης στοιχείων για πελάτες και δυνητικούς τραπεζικούς πελάτες.

Η εν λόγω ψηφιακή λύση θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη βοηθώντας το κοινό και τις επιχειρήσεις να μειώσουν το χρόνο που σήμερα απαιτείται για την διεκπεραίωση των τραπεζικών τους συναλλαγών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της εξυπηρέτησής τους. Παράλληλα, θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αμεσότητα των τραπεζικών υπηρεσιών τηρώντας τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δημιουργώντας συγκριτικό πλεονέκτημα για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Η εφαρμογή της ψηφιακής λύσης εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Τη συμμετοχή τους στο υπό αναφορά Έργο έχουν ήδη επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η Alpha Bank Cyprus, η Astrobank, η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και η Eurobank Κύπρου κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Διοικητή και την ΚΤΚ.

Η ΚΤΚ, ως αρμόδια αρχή για τη ρύθμιση, αναγνώριση, έγκριση ή αποδοχή εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών διαδικασιών ταυτοποίησης πελατών, δυνάμει του άρθρου 61(1)(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, καλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν τις προσφορές τους για την ανάληψη του Έργου.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού με κωδικό 15/2022 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ στον σύνδεσμο https://www.centralbank.cy/el/the-bank/tenders, ενώ οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2022 στις 13:00.