Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2019, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2019. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2018 έχουν αναθεωρηθεί με βάση τις ετήσιες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ΝΧΙ. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία για τους μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο 2019 αναθεωρήθηκαν ανάλογα.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €46,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €688,3 εκ. τον Μάιο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,3%, σε σύγκριση με 1,7% τον Μάιο 2019. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούνιο 2019 έφθασε στα €48,4 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €128,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €37,8 εκ. τον Μάιο 2019. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2019 μειώθηκε κατά €3,9 δισ. και έφθασε στα €34,1 δισ. Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,3%, σε σύγκριση με -2,1% τον Μάιο 2019.

Πατήστε εδώ.