Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2022. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022 έχουν αναθεωρηθεί συνεπεία του ετήσιου ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΝΧΙ για το 2021.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση1 €148,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €173,7 εκ. τον Αύγουστο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 0,6%, σε σύγκριση με 0,4% τον Αύγουστο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2022 έφθασε στα €51,8 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση €110,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €100,0 εκ. τον Αύγουστο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,4%, σε σύγκριση με 1,9% τον Αύγουστο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2022 έφθασε στα €28,3 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.