Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2022, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουνίου 2022.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση1 €166,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €146,5 εκ. τον Απρίλιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 1,9%, σε σύγκριση με 2,9% τον Απρίλιο 2022. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάιο 2022 έφθασε στα €50,7 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2022 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €121,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €64,5 εκ. τον Απρίλιο 2022. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 3,3%, σε σύγκριση με 2,7% τον Απρίλιο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Μάιο 2022 έφθασε στα €28,1 δισ.

Πατήστε εδώ.

 

1) Ο όρος "καθαρή μείωση/αύξηση" αντιπροσωπεύει τον όρο "συναλλαγές", δηλαδή δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές.