Εκτύπωση

Γνωστοποίηση του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί σήμερα το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τους περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 και 2021, έχοντας λάβει υπ΄όψιν τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με την καθοδήγηση για τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας (ΕΣΣΚ/2014/1).

Πατήστε εδώ.