Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού - Ανάθεση Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού και Συντήρησης του Κτηρίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022

 

Αρ. Διαγωνισμού 01/2022

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης του κτηρίου της και του περιβάλλοντος αυτού χώρου για περίοδο 54 μηνών. Η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης καθορίστηκε στα €967.500 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 11/02/2022 μέχρι τις 15/03/2022 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, πατώντας εδώ. Ακολούθως, οι φορείς καλούνται όπως αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 01/2022 – Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού και Συντήρησης του Κτηρίου της ΚΤΚ”, στοιχεία επικοινωνίας (όνομα ατόμου επαφής, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση). Η Τράπεζα δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας είτε δεν θα δηλώσει καθόλου είτε θα δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 το αργότερο μέχρι τις 15/03/2022 και ώρα 14:00 μέσα σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται  στην κα. Χριστίνα Γρηγορίου, Υπηρεσία Ασφάλειας και Εγκαταστάσεων, αρ. Τηλ. 22714112. και ηλ. Διευθ. christinegregoriou@centralbank.cy.