Εκτύπωση

Διαγωνισμός 01/2023

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστήματος αυτοματοποίησης των αρχείων αποφάσεων και απορρεόντων των συνεδριάσεων των οργάνων λήψης αποφάσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και συντήρηση του για 5 χρόνια

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για τον πιο πάνω μειοδοτικό διαγωνισμό. Η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €165.000.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 10 Μαρτίου 2023 πατώντας εδώ. Καλούνται ακολούθως όπως αποστείλουν τα στοιχεία κάποιου ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 01/2023 για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστήματος αυτοματοποίησης των αρχείων αποφάσεων και απορρεόντων των συνεδριάσεων οργάνων λήψης αποφάσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και συντήρηση του για 5 χρόνια”.

Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας δεν δηλώσει ή/και έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, αίθουσα 018 του κτιρίου της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 03 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στην κα Γιούλικα Χατζηιωάννου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714312, τηλεομοιότυπο 22714949, ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΤtenders@centralbank.cy.