Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εξωτερικών χώρων πρασίνου και των φυτών εσωτερικού και υπαίθριου χώρου της ΚΤΚ

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021

 

Αρ. Διαγωνισμού 03/2021

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εξωτερικών χώρων πρασίνου και των φυτών εσωτερικού και υπαίθριου χώρου της. Η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά στη βάση της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέχρι τις 07/04/2021, πατώντας εδώ.

Ακολούθως, οι φορείς καλούνται όπως αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση secpretender@centralbank.cy και με θέμα αναφοράς «Διαγωνισμός 03/2021», τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου επαφής (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η ΚΤΚ δεν υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας δεν δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας ή αποστείλει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού, να κατατεθούν, μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, γραφείο 018, το αργότερο μέχρι τις 21/04/2021 και ώρα 13:00.

Για πρόσθετες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στην κ. Χριστίνα Γρηγορίου, Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, αρ. τηλ. 22714112 και ηλεκτρονική διεύθυνση secpretender@centralbank.cy.