Εκτύπωση

Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας και Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Συστημάτων/Υπηρεσιών Πληροφορικής της ΚΤΚ

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

 

Αριθμός Διαγωνισμού 03/2022

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον πιο πάνω Διαγωνισμό. Η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθεί με κλειστή διαδικασία κατά την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προκειμένου να επιλεγούν από την Τράπεζα για να υποβάλουν προσφορά φορείς που πληρούν τα απαιτούμενα ποιοτικά και άλλα χαρακτηριστικά. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €120.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 20/05/2022 μέχρι τις 16/06/2022 σε ηλεκτρονική μορφή, πατώντας εδώ.

Ακολούθως, οι φορείς καλούνται όπως αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς «Διαγωνισμός 03/2022 - Υπηρεσίες Ασφάλειας», στοιχεία επικοινωνίας (όνομα ατόμου επαφής, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση). Η Τράπεζα δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας είτε δεν θα δηλώσει καθόλου είτε θα δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής πρέπει να  απευθύνονται προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 το αργότερο μέχρι τις 16/06/2022 και ώρα 14:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται  στην κα Σώτια Χριστοδούλου, Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αρ. τηλ. 22714321 και ηλ. διευθ. ITtenders@centralbank.cy.