Εκτύπωση

Διαγωνισμός 04/2022

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με κέρματα ευρώ και νομισματικά αντικείμενα 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον πιο πάνω διαγωνισμό. Η Σύμβαση θα ανατεθεί κατόπιν διεξαγωγής κλειστής διαδικασίας. Σε αυτή μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να επιλεγούν από την ΚΤΚ για να υποβάλουν προσφορά οι φορείς που πληρούν τα απαιτούμενα ποιοτικά και άλλα χαρακτηριστικά. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €400.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 03/03/2023 μέχρι τις 30/03/2023 σε ηλεκτρονική μορφή, πατώντας εδώ. Ακολούθως, οι φορείς καλούνται όπως αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση CMDTenders@centralbank.cy με θέμα αναφοράς «Διαγωνισμός 04/2022 - Για παροχή υπηρεσιών προς την ΚΤΚ σε σχέση με κέρματα ευρώ και νομισματικά αντικείμενα» στοιχεία επικοινωνίας (όνομα ατόμου επαφής, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση). Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας είτε δεν δηλώσει καθόλου είτε δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 το αργότερο μέχρι τις 30/03/2023 και ώρα 13:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στους κυρίους Μιχάλη Ομήρου ή Σωτήρη Χριστοφή, Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος, Αρ.Τηλ. 22714176 ή 22714537,  αντίστοιχα,  και Ηλ. Διευθ. CMDTenders@centralbank.cy.