Εκτύπωση

Διαγωνισμός 06/2023

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023

 

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πλατφόρμας φιλοξενίας και διαχείρησης εφαρμογών Red Hat OpenShift Platform Plus και συντήρηση της για 6 χρόνια 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πλατφόρμας φιλοξενίας και διαχείρισης εφαρμογών - Red Hat OpenShift Platform Plus και συντήρηση της για 6 χρόνια. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει δια της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €310.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 16/06/2023 μέχρι τις 24/07/2023 σε ηλεκτρονική μορφή, πατώντας εδώ. Καλούνται ακολούθως όπως αποστείλουν τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 06/2023 για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πλατφόρμας φιλοξενίας και διαχείρισης εφαρμογών - Red Hat OpenShift Platform Plus και συντήρηση της για 6 χρόνια". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που φορέας δεν δηλώσει ή/και έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, Γραφείο 018 στο κτήριο της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 24/07/2023 και ώρα 13:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στους κυρίους Μιχάλη Χριστοδούλου ή Αυξέντιο Χατζημηνά, Τμήμα Πληροφορικής, Αρ. Τηλ. 22714118 ή 22714548, αντίστοιχα, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ITtenders@centralbank.cy.