Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Διαμόρφωση Συστήματος Αυτοματοποίησης των Αρχείων Αποφάσεων και Απορρεόντων των Συνεδριάσεων Οργάνων Λήψης Αποφάσεων της ΚΤΚ και συντήρηση του για 5 χρόνια

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022

 

Αρ. Διαγωνισμού 08/2022

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για τον πιο πάνω μειοδοτικό διαγωνισμό. Η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €165.000.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 27 Μαΐου 2022 από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ, πατώντας εδώ. Καλούνται ακολούθως όπως αποστείλουν τα στοιχεία κάποιου ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 08/2022 για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση συστήματος αυτοματοποίησης των αρχείων αποφάσεων και απορρεόντων των συνεδριάσεων οργάνων λήψης αποφάσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και συντήρηση του για 5 χρόνια”.

Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας δεν δηλώσει ή/και έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, αίθουσα 018 του κτιρίου της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στην κα Βαρβάρα Αναστασίου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714308, τηλεομοιότυπο 22714949, ηλεκτρονική διεύθυνση ITtenders@centralbank.cy.