Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση εξοπλισμού υποδομής πληροφορικής (disk array storage systems, storage area network switches, tape libraries and servers) και συντήρηση τους για 6 χρόνια

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022

 

Αρ. Διαγωνισμού 11/2022

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση εξοπλισμού υποδομής πληροφορικής (disk array storage systems, storage area network switches, tape libraries and servers) και συντήρηση τους για 6 χρόνια. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει δια της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €750.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 24/06/2022 μέχρι τις 26/07/2022 σε ηλεκτρονική μορφή, πατώντας εδώ. Καλούνται ακολούθως όπως αποστείλουν τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 11/2022 για την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση εξοπλισμού υποδομής πληροφορικής (disk array storage systems, storage area network switches, tape libraries and servers) και συντήρηση τους για 6 χρόνια". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που φορέας δεν δηλώσει ή/και έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, Γραφείο 018 στο κτίριο της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 26/07/2022 και ώρα 14:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Σπύρο Χατζηχριστοδούλου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714546, ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΤtenders@centralbank.cy.