Εκτύπωση

Διαγωνισμός 17/2022

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

 

 Παροχή στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπηρεσιών για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για δειγματοληπτική έρευνα με θέμα τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00, ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, πατώντας εδώ.

Οι φορείς που παραλαμβάνουν τα έγγραφα παρακαλούνται όπως αποστέλλουν στην ΚΤΚ ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής των εγγράφων. Είναι σημαντικό όπως κατά τη χρονική διάρκεια που θα είναι διαθέσιμα τα έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, δια εξουσιοδοτημένου ατόμου, θα πρέπει να παραλάβουν δια χειρός, αφού πρώτα το άτομο υπογράψει έγγραφο εμπιστευτικότητας, το ερωτηματολόγιο της έρευνας από την ΚΤΚ, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, Ταχ. Κωδ. 1076, Λευκωσία. Για παραλαβή του ερωτηματολογίου παρακαλούνται οι φορείς όπως επικοινωνούν με την κα. Κρίστια Δωρίτου, στο τηλ. 22714434, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ChristiaDoritou@centralbank.cy ή την κα. Χαρά Χριστοφή στο τηλ. 22714299, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CharaChristofi@centralbank.cy. Νοείται ότι προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν από φορείς που δεν παρέλαβαν το ερωτηματολόγιο, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η ΚΤΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι φορείς παραλείψουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή του ερωτηματολογίου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών, δωμάτιο 018 στο κτήριο της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μέσα σε σφραγισμένους φακέλους με τον τρόπο που προβλέπεται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.