Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Εξοπλισμού Συστήματος Διαχείρισης Κτηρίου

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

 

Αρ. Διαγωνισμού 18/20

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού συστήματος διαχείρισης κτηρίου - Building Management System. Η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέχρι τις 5/3/2021 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, σε ηλεκτρονική μορφή, πατώντας εδώ. Ακολούθως, οι φορείς καλούνται όπως αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός BMS, στοιχεία επικοινωνίας (όνομα ατόμου επαφής, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση). Η Κεντρική Τράπεζα δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας είτε δεν θα δηλώσει καθόλου είτε θα δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, γραφείο 018 το αργότερο μέχρι τις 19/3/2021 και ώρα 13:00 μέσα σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες για το Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον κ Ζαχαρία Νικολάου, Υπηρεσία Ασφάλειας και Εγκαταστάσεων, αρ. Τηλ. 22714106. και ηλ. Διευθ. secpretender@centralbank.cy.