Εκτύπωση

Παροχή υπηρεσιών από ομάδα Συμβούλων Μελετητών για εκπόνηση μελετών και πλήρη επίβλεψη εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης στο κτήριο της ΚΤΚ

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2022

 

Αρ. Διαγωνισμού 19/2021

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στον πιο πάνω Διαγωνισμό. Η σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €280.000 χωρίς τη συμπερίληψη ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλεκτρονική μορφή, πατώντας εδώ. Ακολούθως, οι φορείς καλούνται όπως αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση secpretender@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός Συμβούλων Μελετητών” στοιχεία ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση). Η Τράπεζα δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος φορέας είτε δεν θα δηλώσει καθόλου είτε θα δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό. Απαιτείται η εκ των προτέρων υπογραφή από εξουσιοδοτημένο άτομο Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας για όσους οικονομικούς φορείς επιθυμούν να λάβουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια της Τράπεζας (ιδιοχείρως) ή/και να προβούν σε επιτόπια επίσκεψη στο κτήριο της Τράπεζας, τηρουμένων, και στις δύο περιπτώσεις, των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ο σφραγισμένος φάκελος με τις προσφορές πρέπει να απευθύνεται προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να κατατεθεί μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Κιβώτιο Προσφορών της Επιτροπής Αγορών, αίθουσα 018 της Κεντρικής Τράπεζας, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, Κύπρος το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον κ. Γιάννο Πίτα, Υπηρεσία Ασφάλειας και Εγκαταστάσεων, Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Τράπεζας, τηλέφωνο +357 22714119, τηλεομοιότυπο +357 22714918, ηλεκτρονική διεύθυνση secpretender@centralbank.cy.