Εκτύπωση

Διαγωνισμός 19/2022

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

 

Αγορά υπηρεσιών ελέγχου από Ανεξάρτητους Εξωτερικούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τα έτη 2023 - 2027

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την αγορά υπηρεσιών ελέγχου από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ΚΤΚ για τα έτη 2023 – 2027. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει δια της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €192.500, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 03/02/2023 μέχρι τις 17/02/2023 σε ηλεκτρονική μορφή πατώντας εδώ. Καλούνται ακολούθως όπως αποστείλουν τα στοιχεία ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός αρ.19/2022, για την Αγορά υπηρεσιών ελέγχου από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τα έτη 2023 – 2027". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που φορέας δεν δηλώσει ή/και έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, Γραφείο 018 στο κτίριο της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 06/03/2023 και ώρα 13:00 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στην κ. Καλλιόπη Σηφάκη, Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου, τηλέφωνο 22714264, ηλεκτρονική διεύθυνση KalliopiSifaki@centralbank.cy.