Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση Συστήματος Περιμετρικής Προστασίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

 

Αρ. Διαγωνισμού 12/2020

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση Συστήματος Περιμετρικής Προστασίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει διά της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τις 16/10/2020 από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ, πατώντας εδώ.

Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού καλούνται όπως αποστείλουν τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 12/2020 για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση και συντήρηση Συστήματος Περιμετρικής Προστασίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου". Η ΚΤΚ δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που φορέας δεν θα δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας ή τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι λανθασμένα, με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό.

Οι προσφορές πρέπει να  απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 του κτιρίου της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 13/11/2020 και ώρα 13:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον Στέφανο Βαλανίδη ή  Μιχάλη Χριστοδούλου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνα 22714115, 22714118, τηλεομοιότυπο 22714931, ηλεκτρονική διεύθυνση ITtenders@centralbank.cy.