Εκτύπωση

Αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας


Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας για χρηματοδοτικά ανοίγματα στη Δημοκρατία 

Το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical buffer rate) αποτελεί μακροπροληπτικό εργαλείο που έχει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στη διάθεσή της προς ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε σχέση με τους μεταβαλλόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Η μακροπροληπτική πολιτική της ΚΤΚ για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας, επιτρέπει την εισαγωγή θετικού ποσοστού αποθέματος ασφαλείας τόσο σε περιόδους αύξησης του κυκλικού συστημικού κινδύνου όσο και κατά περιόδους που οι κυκλικοί συστημικοί κίνδυνοι κρίνονται ότι δεν είναι ούτε υποτονικοί ούτε αυξημένοι, δηλαδή σε περιόδους ουδέτερης σοβαρότητας κυκλικού συστημικού κινδύνου. 

Στόχος της ΚΤΚ μέσω του καθορισμού του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας είναι να δημιουργεί απόθεμα ασφαλείας προς ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα σε περιόδους ακραίων καταστάσεων, κατά τις οποίες σημειώνονται ζημιές, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της προσφοράς πιστώσεων και στον μετριασμό των επιπτώσεων της καθοδικής φάσης του χρηματοπιστωτικού κύκλου. Το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας μπορεί επίσης  να συμβάλει στον περιορισμό του υπέρμετρου δανεισμού κατά την ανοδική φάση του χρηματοπιστωτικού κύκλου. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αξιολόγηση και τον καθορισμό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας, προβλέπεται στην προαναφερθείσα μακροπροληπτική πολιτική της ΚΤΚ και στους περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 έως 2022. Η εν λόγω μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη τη Σύσταση ΕΣΣΚ/2014/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).

Το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας επαναξιολογείται ανά τρίμηνο, προσαρμόζεται εάν κριθεί αναγκαίο και παρουσιάζεται στις Αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής.

Αναγνώριση και καθορισμός ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας για χρηματοδοτικά ανοίγματα σε τρίτες χώρες

Σύμφωνα με την υπό-σύσταση Β της Σύστασης του ΕΣΣΚ σχετικά με την αναγνώριση και τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας για χρηματοδοτικά ανοίγματα σε τρίτες χώρες (ΕΣΣΚ/2015/1), συνιστάται όπως οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές καθορίσουν μια μακροπροληπτική πολιτική η οποία να προσδιορίζει τις σημαντικές τρίτες χώρες για το τραπεζικό σύστημα και να παρακολουθούν τους κινδύνους που προκύπτουν από την υπέρμετρη πιστωτική επέκταση στις σημαντικές τρίτες χώρες που έχουν προσδιοριστεί.  Σύμφωνα με την υπό-σύσταση Δ της εν λόγω Σύστασης, οι εθνικές μακροπροληπτικές αρχές συνιστάται όπως αναθεωρήσουν το πλαίσιο ανακοινώσεών τους, ώστε να καλύπτει και τον καθορισμό του ποσοστού του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων σε τρίτες χώρες.

Ως αποτέλεσμα, η ΚΤΚ έχει ορίσει τη μακροπροληπτική πολιτική της για:

α) τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση της σημαντικότητας τρίτων χωρών για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αναφορικά με την αναγνώριση και τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων σε κάθε σημαντική τρίτη χώρα και

β) τον τρόπο καθορισμού του ποσοστού του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες.

Η πολιτική επίσης παραθέτει πώς η ΚΤΚ έχει συμμορφωθεί με την υπό-σύσταση Δ.