Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Αρ. Διαγωνισμού 16/2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ενεργώντας υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, καλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στον εν επικεφαλίδι διαγωνισμό. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με διαδικασία διαπραγμάτευσης και δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης δυνάμει των περί της Σύναψης Συμβάσεων της ΚΤΚ (Προμήθεια, Έργα και Υπηρεσίες) Οδηγιών του 2006, όπως αυτές έχουν μεταγενέστερα τροποποιηθεί και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέχρι και τις 16/12/2016 από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Οι φορείς που εξασφαλίζουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση RU@centralbank.cy αναγράφοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους (όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με θέμα "TENDER FOR THE PROVISION OF ADVISORY SERVICES WITH REGARD TO THE SALE OF CYPRUS POPULAR BANK LTD'S INVESTMENTS IN THE SHARE CAPITAL OF INVESTMENT BANK OF GREECE SA AND CPB ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K.", ούτως ώστε η ΚΤΚ να είναι σε θέση να τους αποστείλει επιπρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις. Η ΚΤΚ ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δεν λάβουν επιπρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις, εντός του προκαθορισμένου χρονικού περιθωρίου λόγω είτε μη παροχής στοιχείων είτε παροχής ελλειπών ή λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας προς την ΚΤΚ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να απευθύνονται προς την Μονάδα Εξυγίανσης της ΚΤΚ και να αποστέλλονται στο κιβώτιο προσφορών της ΚΤΚ, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1075, Λευκωσία, Κύπρος, το αργότερο μέχρι την ώρα 15:00 στις 09/01/2017, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποτείνονται στον κ. Μιχάλη Στυλιανού, Μονάδα Εξυγίανσης (αρ. τηλεομοιότυπου: 22378152, αρ. τηλεφώνου: 22714357 και ηλεκτρονική διεύθυνση: RU@centralbank.cy).