Εκτύπωση

Διαγωνισμός για υποστήριξη υποδομής της πλατφόρμας SWIFT & υποστηρικτικών της συστημάτων

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

 

Αρ. Διαγωνισμού 08/2019

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εκτέλεση του πιο πάνω έργου. Λόγω της φύσης του, η ανάθεση της σύμβασης για εκτέλεση του έργου θα γίνει με κλειστή διαδικασία. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας έχει δικαίωμα να εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής οποιοσδήποτε φορέας. Στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετάσχουν οι φορείς οι οποίοι θα πληρούν με τον καλύτερο τρόπο τα προαπαιτούμενα κριτήρια επιλογής όπως αυτά προσδιορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού. Το έργο θα ανατεθεί στο φορέα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από σήμερα, πατώντας εδώ. Οι φορείς που θα εξασφαλίσουν τα Έγγραφα καλούνται όπως αποστέλλουν στοιχεία επικοινωνίας (όνομα ατόμου επαφής, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονική διεύθυνση) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση epitropiagoron@centralbank.cy με θέμα αναφοράς "Διαγωνισμός 08/2019 για την υποστήριξη υποδομής της πλατφόρμας SWIFT και υποστηρικτικών της συστημάτων". Η Κεντρική Τράπεζα δεν θα υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης στην περίπτωση που φορέας δεν θα έχει καθόλου δηλώσει ή θα έχει δηλώσει λανθασμένα στοιχεία επικοινωνίας με αποτέλεσμα να μην παραλάβει τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και να κατατεθεί μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 της Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο μέχρι τις 15/7/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποτείνονται στον κ.  Αντρέα Παπαγαπίου, Τμήμα Πληροφορικής, τηλέφωνο 22714132, τηλεομοιότυπο 22714931, ηλεκτρονική διεύθυνση ΙΤtenders@centralbank.cy.