Εκτύπωση

Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ακολουθώντας την πολιτική της για τον προσδιορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και την μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII του κάθε ιδρύματος, ολοκλήρωσε στις 11 Οκτωβρίου 2019 την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII. Έχει προσδιορίσει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την RCB Bank Ltd, την Eurobank Cyprus Ltd, την Αlpha Bank Cyprus Ltd και την Astrobank Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους. Το εν λόγω μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Πατήστε εδώ.