Ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων και χρησιμοποιούνται για να προειδοποιήσουν τις τράπεζες σε σχέση με τις αρνητικές απρόβλεπτες επιπτώσεις από διάφορους κινδύνους.  Παράλληλα, παρέχουν μια ένδειξη ως προς το ύψος των κεφαλαίων που χρειάζονται για να απορροφήσουν τις ζημιές σε περίπτωση υλοποίησης συγκεκριμένων ακραίων υποθετικών σεναρίων. Τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι μεν ακραία αλλά και ρεαλιστικά και θα πρέπει να περιλαμβάνουν μελλοντικές μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες που δυνητικά ενδέχεται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των τραπεζών.  Σημειώνεται όμως ότι τα σενάρια που χρησιμοποιούνται για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προβλέψεις των τραπεζών  Απλώς είναι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που συμβάλουν στην αξιολόγηση εκ μέρους των τραπεζών των κινδύνων τους, διευκολύνουν στον προγραμματισμό των κεφαλαίων και της ρευστότητας, συνεισφέρουν στην αξιολόγηση των αντοχών των τραπεζών σε περίπτωση έκθεσής τους σε κινδύνους και συνδράμουν  στον προγραμματισμό της διαχείρισης κρίσεων.  Με αυτό το σκεπτικό οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση διαφόρων κινδύνων περιλαμβανομένων του πιστωτικού, του κινδύνου αγοράς, ρευστότητας και του λειτουργικού κινδύνου.