Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα  προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τέταρτο τρίμηνο του 2019 (2019Τ4), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία των εν λόγω στατιστικών για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2019.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε σημαντική χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €931,2 εκατ. (4,4% του ΑΕΠ) το 2018, στα € 1.473,5 εκατ. (6.8% του ΑΕΠ), το 2019.

  • Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώνεται στα  €1.438,2 εκατ. το 2019, έναντι €715,9 εκατ. το 2018.

Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή βελτίωση στο τέλος του 2019, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €25.459,5 εκατ., έναντι €25.631,1 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου έτους 2018.

  • Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €8.000,5 εκατ. στο τέλος του 2019, έναντι €8.350,1 εκατ. το 2018.

Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €205.302,8 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2019, από €209.455,2 εκατ., το προηγούμενο έτος. Η ίδια τάση καταγράφηκε και στα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα, τα οποία κατήλθαν στα €119.652,5 εκατ., από €119.740,5 εκατ. το 2018. Το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €4.064,3 εκατ., σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας έτσι στα €85.650,4 εκατ., τον Δεκέμβριο του 2019.

  • Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €57.759,7 εκατ. στο τέλος του 2019, έναντι €54.809,5 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε από - €1.460,4 εκατ. το 2018, σε €282,0 εκατ. το 2019.

Για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.