Εκτύπωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ») ενημερώνει το κοινό, τις επιχειρήσεις και, ειδικότερα, τους καταθέτες ότι η οντότητα με την ονομασία «SABAX BANK», στην οποία γίνεται αναφορά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

δεν κατέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος από την ΚΤΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 2) του 2022.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το έγγραφο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ως πιστοποιητικό άδειας από την KTK είναι πλαστό και δεν έχει εκδοθεί από την ΚΤΚ.

Η ΚΤΚ προτρέπει το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους καταθέτες, όπως προτού συνεργαστούν με πιστωτικά ιδρύματα, να ανατρέχουν στο διαδικτυακό της χώρο και συγκεκριμένα στο Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο για να βεβαιώνονται ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα που νόμιμα λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.